Information från VA samfälligheten Kläppen

Hej bäste stugägare. Vid ordinarie stämma den 18 maj 2019 beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att sälja spillvatten-/avloppsledningarna till Vamas under året. Styrelsen har under 2019 haft kontinuerlig kontakt med Vamas för att komma fram till en uppgörelse om övertagande av både spillvattenledningarna och vattenförsörjningen. Under hösten har arbetet blivit mer konkret och Läs mer om Information från VA samfälligheten Kläppen[…]

Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet

Hej bäste stugägare!   Nu äntligen efter en lång postgång med helger och semestrar så har vi fått tillbaks underskrivna protokoll från årsstämmorna den 18 maj för Kläppens VA samfällighet och Kläppens Samfällighet. De finns att läsa under respektive sida. Vi önskar er en mycket skön sommar! Hälsningarna Styrelserna / Kläppens VA samfällighet & Kläppens Läs mer om Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet[…]

Årsstämma Kläppens VA samfällighet 2019

Hej alla stugägare i Kläppen! Tack alla ni som kom och deltog på årets årsstämma! Nu är den presentationen styrelsen redovisade publicerad här på sidan samt också hela arket med anslutningsavgifter Vamas som vi gick igenom på stämman. Ni som ej deltog på stämman kan i presentationen följa vad som presenterades. Protokollet publiceras här på Läs mer om Årsstämma Kläppens VA samfällighet 2019[…]

Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens Samfällighet

Hej bästa stugägare! Årsstämmorna för Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet närmar sig. Du vet väl att du hittar all information inför årsstämmorna här på varatklappen.se under samfälligheter i Kläppen För Kläppens VA samfällighet hittar du infon här. För Kläppens samfällighet hittar du infon här. Vi hoppas på bra uppslutning på bägge årsstämmorna den 18:e maj. Läs mer om Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens Samfällighet[…]

Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet

Hej bäste stugägare i Kläppen. Kallelse till årsstämma i Kläppens VA samfällighet finns nu på informationssidan om föreningen samt är på väg ut via snigelpost till alla medlemmar nu och bör landa i brevlådan i början på kommande vecka. Allt material tillhörande stämman kommer uppdateras på sidan de närmaste dagarna. Hälsningar styrelsen

Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet

Hej Bästa stugägare i Kläppen! Som väntat beviljade inte Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd vilket innebär att vi, enligt Mark- och Miljödomstolens dom, vid debitering av va-avgifterna måste följa de andelstal som beslutats av lantmäteriet och som gäller vid årsmötet när debiteringen beslutas.  Mark- och Miljödomstolens dom gäller användningen av andelstalen i gemensamhetsanläggningen Ga:2 som avser Läs mer om Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet[…]

Information från Kläppens VA Samfällighet

Hej bästa stugägare. Bifogat Info i varatklappen KVA 1901 hittar du senaste information angående den stämningen som vi tidigare informerat om. Information om sammankopplingsprojektet: Sedan förra informationen den 28 augusti har projektet löpt på enligt tidsplan.  Allt blev ihopkopplat och klart v 47 och sedan dess är allt vatten i Kläppen helt sammankopplat.   Projektet Läs mer om Information från Kläppens VA Samfällighet[…]

Information fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet

Styrelsen vill informera om att Kläppens VA samfällighet har blivit stämd till Mark- och Miljödomstolen av medlem inom föreningen som motsätter sig 2018:s årsstämmas beslut att fastställa debiteringslängd 1 där varje medlem har andelstal 1 både i gemensamhetsanläggningen för avlopp (Ga2) och vatten (Ga27). Medlemmen anser att andelstalen för gemensamhetsanläggningen för avlopp skall vara de Läs mer om Information fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet[…]

Information och status sammankopplingsprojektet

Under våren tog Gusjöbyns tomtägarförening slutgiltigt beslut om det som bestämdes på deras årsstämma. Att tillåta sammankopplingsprojektets sista etapps slutförande och grävning och koppla ihop de sista områdena inom Kläppen. Grävning har pågått till och från sedan v 27 efter att vi tillsammans med styrelseledamöter från Gusjöbyns Tomtägarförening stakat ut den bästa sträckan för ledningarna. Läs mer om Information och status sammankopplingsprojektet[…]

Stugägarpotten satsar på säkerhet och gångstråk

Som ni alla vet gjordes spårpotten om förra året till en stugägarpott (SP) där samtliga områden och samfälligheter kan ansöka om bidragsmedel för insatser och projekt som höjer upplevelsen och värdet för alla som äger fastigheter inom Kläppens område. Inför denna sommar har styrgruppen i SP behandlat några förslag som inkommit och tagit beslut om Läs mer om Stugägarpotten satsar på säkerhet och gångstråk[…]