Stugägare i Kläppen, ideell förening, (Stugägarföreningen) bildades under påsken 2008. Alla stugägare är välkomna och viktiga som medlemmar. Stugägarföreningen är en sammanslutning av huvudsakligen stugägare och lägenhetsinnehavare i Kläppen. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i allt som rör verksamheten i och utvecklingen av Kläppen.

STUGÄGARPOTTEN

Föreningens uppgift är huvudsakligen att bidra till utvecklingen av sådant som ligger utanför KSR:s kommersiella verksamhet för att därigenom skapa mervärden för stugägare och alla som vistas i Kläppen. Detta sker huvudsakligen genom den s.k. Stugägarpotten – en tydlig konstruktion gemensamt mellan stugägare och KSR för att skapa en utvecklingspott för investeringar.

Alla beslut om investeringar från Stugägarpotten fattas gemensamt av en styrgrupp med ledamöter som representerar Stugägarföreningen och KSR (två ledamöter från vardera part).

Läs mer om Stugägarpottens historia och genomförda utvecklingsprojekt på tidslinjen som du hittar här.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Exempel på viktiga och vitala uppgifter är bland annat:

- Bevaka och förvalta det förmedlingsavtal som förhandlats fram och som stugägare tecknar med KSR

- Förvalta och uppdatera hemsidan ”Vårat Kläppen”

- Tillsätta två av fyra ledamöter i styrgruppen för Stugägarpotten

- Handha Stugägarpottens samlade medel

Genom regelbundna möten med KSR lyfta fram, driva och bevaka frågor som berör medlemmarnas intressen.

MEDLEMSKAP

Stugägare och lägenhetsinnehavare med gällande uthyrningsavtal med KSR är finansiärer och bärare av föreningen och utgör därmed fullvärdiga medlemmar genom uthyrningsavtalen.

Övriga stugägare och lägenhetsinnehavare i Kläppen samt campinggäster som innehar plats på årsbasis kan erlägga en separat medlemsavgift vars belopp beslutas på Stugägarföreningens årsstämma. För närvarande är avgiften 100 kr per år som betalas in till bg nr 300-9172. Uppge namn och stugnummer/platsnummer vid inbetalning.

STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsen för Stugägarföreningen består för närvarande av Lars-Olof Bårström (ordf), Carl Henrik Carlsson, Erik Emtelin och Johan Söderberg med Jan Sandberg och Olof Noord som suppleanter.

Styrelsen nås via mail på: kontakt@varatklappen.se