Information från VA samfälligheten Kläppen

Hej bäste stugägare.

Vid ordinarie stämma den 18 maj 2019 beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att sälja spillvatten-/avloppsledningarna till Vamas under året. Styrelsen har under 2019 haft kontinuerlig kontakt med Vamas för att komma fram till en uppgörelse om övertagande av både spillvattenledningarna och vattenförsörjningen. Under hösten har arbetet blivit mer konkret och vi är framme vid avtalsutkast för övertagandet av spilledningsnätet där Vamas kommer ta över detta under våren. Sen har arbetet och dialogen med Vamas fortskridit och tagit mer fart.

Vi i styrelsen har hela tiden haft som mål att Vamas skall ta över både avlopps- och vattenledningar så snart som möjligt och vi har nu kommit överens med Vamas att de skall överta både våra avlopps- och vattenledningar, inklusive vattenreningsverk och borrhål, senast den 30 juni 2020. Vamas övertagande medför att samtliga fastighetsägare i Kläppen kommer att få betala en va-anslutningsavgift till Vamas vilket styrelsen aviserat och informerat om löpande de senaste åren. Samfällighetsföreningen säljer va-ledningarna, vattenreningsverket till Vamas.

Vad kommer att hända nu?

Innan Vamas kan ta över vår VA-anläggning behöver Vamas bilda ett verksamhetsområde för vatten för Kläppen. (Verksamhetsområde för avlopp har funnits sedan 2013). Kommunstyrelsen behöver också vid sitt möte den 27 april besluta om att Vamas skall ta över även vattenförsörjningen i Kläppen. Övertagandet medför att alla fastighetsägare i Kläppen kommer att behöva betala den kommunala va-anslutningsavgiften. Mer information kommer skickas ut av Vamas samt VA samfälligheten under februari eller mars månad till alla fastighetsägare i Kläppen med information om anslutningsavgifter och annan bra att veta information.

Samfällighetsföreningens försäljning av va-anläggningen till Vamas gör att samfällighetsföreningen kan betala tillbaka alla lån som föreningen har och också kunna betala ut överskottet till medlemmarna. Här på sidan ”Vårat Kläppen” finns inom kort en preliminär beräkning som visar hur mycket varje fastighetsägare kommer att få tillbaka från samfällighetsföreningen. Beräkningen visar också preliminärt anslutningsavgiften per fastighet och den preliminära nettokostnad som styrelsen beräknar att varje fastighetsägare skall betala. På vår ordinarie stämma den 9 maj 2020 behöver stämman besluta om att sälja vattenledningarna, vattenreningsverken och borrhålen till Vamas. Vi i styrelsen planerar också att ha ett informationsmöte under påskhelgen där styrelsen presenterar beräkningarna och medlemmarna kan ställa frågor. Besked om när och var kommer senare.

Kläppen februari 2020

Styrelsen