Information från Kläppens VA Samfällighet

Hej bästa stugägare.

Bifogat Info i varatklappen KVA 1901 hittar du senaste information angående den stämningen som vi tidigare informerat om.

Information om sammankopplingsprojektet:

Sedan förra informationen den 28 augusti har projektet löpt på enligt tidsplan.

 Allt blev ihopkopplat och klart v 47 och sedan dess är allt vatten i Kläppen helt sammankopplat.

 

Projektet löpte på så bra det kunde med de entreprenörerna styrelsen hade att arbeta med.

De ingenjörer och tekniker som installerade hade väldigt hög kompetens och det är också de som Vamas använder i alla deras projekteringar i kommunen.

 Hela projektet som enligt plan skulle vara klart och ingå i sammankopplingen är nu samtliga delar installerade och klara förutom fiberkablage mellan alla punkter och hopkoppling av detta, tomrör och fiberbrunnar är på plats.

Vi har detta med i dialogen med Vamas om de gör klart denna del själva när de tar över eller om samfälligheten skall göra klart detta innan övertagande. Denna punkt kommer vara avvikande mot budget så det är en för liten siffra beräknad för detta.

Just nu fungerar all övervakning och styrning via 4G modem och det är fullt funktionellt om än inte lika driftsäkert som med fiber.

Under projektets gång installerade Vamas själva en tryckstegringsstation alldeles bakom Persgården (våffelstugan) denna del tog Vamas all kostnad kring direkt mot dem vilket pekar på deras vilja och förberedelse för övertagning av systemet.

 Under första delen på vintersäsongen har det inte varit några problem med vattnet, det håller hög kvalitet med fint resultat på vattenprover (i många området betydligt högre än tidigare). Det har inte varit några läckage.

 Styrelsen arbetar nu med slutberäkningar på ekonomin och en sammanställning för de tillkommande arbetena (ÄTA) pga bland annat stoppet för siste delen genom Gusjöbyns tomtområde men också andra delar som påverkat totalpriset för hela sammankopplingen.

Detta kommer redogöras på årsstämman i maj.

 Styrelsen arbetar också aktivt med dialogen mot Vamas för övertagande. Som tidigare informerat så ju snabbare Vamas tar över desto bättre för alla stugägare inom området kostnadsmässigt. Målet är att allt skall landa under våren.

Vi vet dock att Vamas startat projektering med ny vattenledning från nya vattentäkten i Digernäs norr om Sälens by ner mot Kläppen via ledningar i älven. Detta planerar de starta med att installera i maj.

 Hälsningar Styrelsen Kläppens VA Samfällighet