Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet

Hej Bästa stugägare i Kläppen!

Som väntat beviljade inte Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd vilket innebär att vi, enligt Mark- och Miljödomstolens dom, vid debitering av va-avgifterna måste följa de andelstal som beslutats av lantmäteriet och som gäller vid årsmötet när debiteringen beslutas. 

Mark- och Miljödomstolens dom gäller användningen av andelstalen i gemensamhetsanläggningen Ga:2 som avser avlopp. Andelstalen har bestämts av lantmäteriet vid flera olika förrättningar där lantmäteriet använt olika principer för att fastställa andelstalen. Det har resulterat i att en lägenhet/hus kan ha ett andelstal allt ifrån 1 till 12. De andelstal som för närmande gäller enligt lantmäteriet kan ni se här på vårat Kläppen, filen märkt andelstal 2018. Där kan ni se vilket andelstal som er fastighet eller lägenhet har. För 2018 debiterades varje lägenhet/stuga 4 000 kr i avlopp när det gäller drift. Vid kommande årsmöte 2019 kommer vi på grund av domen att vara tvingade att justera debiteringslängden för 2018. De som har låga andelstal kommer att få pengar tillbaka medan de med högre andelstal kommer att få betala mer för 2018. 

Exempel

Som kostnad för 1 andel kan ni räkna med ca 1 220 kr. Har er fastighet t.ex andelstal 4 så blir kostnaden för 2018 4 880 kr och ni kommer då att få betala ytterligare 880 kr. 

Styrelsen kommer att inför årsmötet ta fram nya debiteringslistor som innehåller både en korrigering av debiteringen för 2018 och debitering för 2019.

 

 Kläppen den 12 mars 2019

 Styrelsen Kläppens VA samfällighet

Andelstal 2018

Dom Svea HR F 11649-18 Slutligt beslut 2019-02-12