Information fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet

Styrelsen vill informera om att Kläppens VA samfällighet har blivit stämd till Mark- och Miljödomstolen av medlem inom föreningen som motsätter sig 2018:s årsstämmas beslut att fastställa debiteringslängd 1 där varje medlem har andelstal 1 både i gemensamhetsanläggningen för avlopp (Ga2) och vatten (Ga27). Medlemmen anser att andelstalen för gemensamhetsanläggningen för avlopp skall vara de som fastställts av lantmäteriet. Om domstolen beslutar att Kläppens VA samfällighetsförening måste tillämpa de andelstal som lantmäteriet har för avloppsgemensamhetsanläggningen kommer det ha  stora ekonomiska konsekvenser för många medlemmar.

Det viktigaste för styrelsen är att göra det är styrelsen är tillsatt för vilket innebär att göra det som är bäst och mest ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna.

Mer och utförligare information om detta finns att läsa här.

// styrelsen KVA