Information och status sammankopplingsprojektet

Under våren tog Gusjöbyns tomtägarförening slutgiltigt beslut om det som bestämdes på deras årsstämma. Att tillåta sammankopplingsprojektets sista etapps slutförande och grävning och koppla ihop de sista områdena inom Kläppen.

Grävning har pågått till och från sedan v 27 efter att vi tillsammans med styrelseledamöter från Gusjöbyns Tomtägarförening stakat ut den bästa sträckan för ledningarna. De senaste veckorna har rören svetsats ihop igen och förberetts för iläggning och provtryckning vilket kommer ske fram till v 38. Under tiden sker installation i befintliga byggnader för att få ihop hela styrsystemet.

Se tidsplan för grov bild om när olika saker kommer ske:

 

Mellan vecka 35 och 37 kommer sex fastigheter bli berörda då framkomligheten till deras fastigheter kommer bli omdirigerad från annat håll. Detta då vägen grävs av för rörläggning. Detta rör stugorna med nummer 128-130, 137-139. Dessa fastigheter når sina stugor via Tranantorget och vägen in bredvid barnområdet, alltså söderifrån. Skyltning kommer sättas upp.

Hela projektet kommer driftsättas v45 och vara i full gång tills stugorna fylls med vintergäster.

Under projektmötena har Vamas kommit med önskemål att ytterligare en byggnad måste till för projektet som skall innehålla ventiler och framtida tryckstegring när Vamas kommer med de nya vattenledningarna från Sälens by. Då Styrelsen arbetar mot den fastslagna budgeten och de resurser som finns i föreningen med de lån som beslutats om så finns ju inte de extra medlen som denna byggnad innebär. Varpå Vamas beslutade att denna kostnad skall gå mot Vamas direkt och ej belasta föreningen. Detta ses av styrelsen som mycket positiv signal i förhandlingen om tidigare övertagande. Byggnaden kommer anläggas norr om Persgården(våffelstugan).

Projektet löper på bra och styrelsen känner sig bekväm med de ingenjörer och entreprenörer som utför arbetet. Vamas deltar kontinuerligt och aktivt i projektet vilket är viktigt för att systemet skall utformas som de vill ha det då det kommer köpa systemet av föreningen vid övertagande, Ekonomi och mot budget har det flaggats för eventuella tillkommande kostnader pga stoppen från första etappen samt att berg har stötts på under grävning vilket innebär extra kostnad för isolering och mer fyll ovanpå ledning så den kommer ner på frostfritt djup. Sammanställningen under projektets gång får se om detta kommer påverka totalbudget.

// styrelsen KVA